Ledarutveckling- Personlig tränare i ledarskap

 Ledarutveckling

Coaching,outplacement,ledningsgrupputveckling

Dynamic Management -ett individuellt ledarsutvecklingsprogram

Vill du ha en PT i ditt ledarskap?

Life&Career och Lena Mangell erbjuder ett heltäckande ledarskapsprogram i 5 moduler.Dynamic Management utgår från individens personlighet,kompetens och uppdrag samt verksamhetens mål och förändringar. Dynamic Managementprogrammet är paketerat i en personlig träningspärm med 5 moduler. Det innehåller analyser, text, frågeställningar och handlingsplaner. Individen får en personlig tränare under hela programmet där man utvecklar

 1. Beteendemönster
 2. Ledarskapet 
 3. Teamledarskapet
 4. Kommunikationen
 5. Leda verksamheten

Leg.psykologen Lena Mangell är certifierad i Dynamic Managementverktyget och är din PT under programmet. Programmet pågår ca 6-8 månader.

 

Att vara chef och ledare idag är en komplex roll med många olika krav och förväntningar.Dagens ledarskap ställer större krav på personlig kompetens och prestation. Nya utmaningar kräver ett dynamiskt ledarskap.Ofta är man ensam om sina tankar och har sällan tid för reflektion. Att ha en egen coach/mentor som bollplank är väl investerad tid.


Chefscoaching/executive coaching

Chefscoaching är en form av ledarutveckling som visat sig ha stora effekter på ledarbeteende. Det är ett utmärkt komplement till traditionella ledarskapskurser, eftersom coachingen utgår från varje enskild chefs individuella behov

Det är ett tillfälle för dig som chef och ledare att ha en professionell, neutral samtalspartner och coach att samtala med under konfidentiella former. Här kan du prata om allt som du inte kan prata med dina medarbetare, kolleger om. Som chef är man ofta ensam med sina beslut och tankar. Du kan också diskutera din egen karriärutveckling med coachen.

Programmet innebär att man träffas ca 2 -4 timmar per månad under ett år och att chefen får olika hemuppgifter med sig att utföra mellan träffarna.

I chefscoachingen fokuserar vi på det personliga ledarskapet och utvärderar chefens styrkor och utvecklingsbara sidor med olika tester bla JTI/MBTI, Karriärprofilen, Facet5 och EQi (som mäter den emotionella kompetensen). Därefter arbetar vi med coaching för att utveckla olika områden.

Coachingprogrammet skräddarsys efter dina behov och vi formulerar ett kontrakt i starten av programmet.

 


Ledningsgruppsutveckling och teamcoaching

Ett starkt team är avgörande för att verksamheten ska utvecklas framåt speciellt i förändringstider. Effektivitet och kommunikation är viktiga delar i ett team.

Life&Career hjälper till att bygga starka, framgångsrika team genom professionell coaching .Vi arbetar i nära samarbete med uppdragsgivaren för att klargöra syftet med teamcoachingen och skräddarsyr programmet utifrån teamets behov och mål.

Programmet innehåller olika verktyg för assessment av gruppens styrkor och utvecklingsbehov.  Vi arbetar med att  utveckla relationer och kommunikationen i teamet. Vi använder bla  Susan Wheelans forskningsbaserade metod  GDQ för att kartlägga teamets nu-situation och utvecklingsbehov.

Referens- vi har arbetat bla med ledningsgruppen hos Kent Karlstrand, Chef Skador AGRIA

Varför valde ni att arbeta med Life&Career?

”Life&Career har tidigare arbetat med olika uppdrag inom Länsförsäkringsgruppen och var en rekommenderad leverantör vars inriktning, arbetssätt och arbetsmodeller jag ansåg attraktiva.”

Vad bidrog Life&Career och Lena Mangell med?

Ett arbetssätt och arbetsmodeller som visade sig fungera mycket bra för att uppnå den utveckling av individerna, och framförallt teamet, som var målsättningen med programmet. Lena Mangell bidrog också som person genom att snabbt skapa ett klimat av trygghet, förtroende och lugn miljö som starkt bidragit till resultatet.Jag har fått en ännu bättre insikt om mig själv som person och gruppmedlem, vilka mina starka sidor är  och utvecklingssidor är, hur jag fungerar gentemot andra människor exempelvis gällande kommunikation.


Executive outplacement

Vi erbjuder individuellt outplacementstöd för chefer vid avveckling, övertalighet, omorganisation.I dagens turbulenta arbetsliv uppstår ofta en situation där en ansvarig chef får lämna sin position. I den situationen behöver man bearbeta vad som har hänt för att därefter kunna ta sig vidare med ny motivation.

Innehållet i executive outplacement är bla bearbetning av den uppkomna situationen:

 • krishantering
 • nulägesanalys
 • grundlig kartläggning av individuella resurser
 • styrkor och svagheter
 • identifiera drivkrafter och mål bilder
 • ta fram en individuell handlingsplan
 • ta fram en CV
 • söka-jobb teknik och träning
 • individuell coaching under jobbsökningsprocessen
 • uppföljning och kontakt med headhunters

Programmet pågår ofta mellan 6-12 månader beroende på upplägg.Tillbaka