Coaching och mentorskap

Vad är coaching?

Coaching och mentorskap är de främsta formerna för kompetens och –ledarutveckling enligt samstämmiga forskningsrön världen över.

Det finns en mängd olika definitioner på coaching,men gemensamt är att coaching bidrar till att frigöra människors inre potential , fokuserar på våra styrkor och att det leder fram mot nya mål och handlingar. Kortfattat kan man säga att en coach är en samtalspartner som i en dialog lyssnar aktivt och ställer frågor som leder personen vidare mot de mål personen själv har satt upp. Av en coach får man således inga färdiga svar och lösningar men en möjlighet att reflektera över sin situation och att ha ett professionellt bollplank. Inom begreppet coaching finns det sedan en mängd olika typer av coachingformer. Vi arbetar med utvecklingsinriktad/transformerande coaching Life&Career Map metoden utvecklad av Lena Mangell .Syftet är att få fördjupad självinsikt, förändra beteende och synsätt på sig själv och sina möjligheter.


Chefscoaching/executive coaching

Leadership vision mission strategy concept background on white

Målgrupp: Chefer, Vd;ar, egna företagare,HR
Vill du ha en samtalspartner och coach under konfidentiella former?
Vill du utvecklas i din roll som ledare och chef?
Vill du ha handledning i din yrkesroll?

Life&Career arbetar med coaching som ett verktyg för personlig utveckling i arbetslivet. Coaching innebär att du:

 • får tid för egen reflektion
 • utvecklas i rollen som chef och ledare
 • får balans i livet
 • ser nya möjliga vägar
 • kan fatta bättre beslut
 • personlig utveckling
 • kompetensutveckling
 • förändra beteenden
 • Få djupare självinsikt

Chefscoaching är en form av ledarutveckling som visat sig ha stora effekter på ledarbeteende. Det är ett utmärkt komplement till traditionella ledarskapskurser, eftersom coachingen utgår från varje enskild chefs individuella behov.

Det är ett tillfälle för dig som chef och ledare /egen företagare att ha en professionell, neutral coach/bollplank att samtala med under konfidentiella former.Här kan du prata om allt som du inte kan prata med dina medarbetare, kolleger om. Som chef är man ofta ensam med sina beslut och tankar. Du kan också diskutera din egen karriärutveckling med coachen.Programmet innebär att man träffas ca 2 -4 timmar per månad under ett år och att chefen får olika hemuppgifter med sig att utföra mellan träffarna.?Coachingprogrammet skräddarsys efter dina behov och vi formulerar ett kontrakt i starten av programmet.

 


Karriärcoaching – Individuell livs- och karriärcoaching

Career_72dpi

Är det dags att förändra ditt liv och din karriär?
Vill du ha nya utmaningar?
Funderar du på att ta nästa steg i ditt liv?
Vet du vad du vill?

Inte – då är det dags att stanna upp och reflektera genom att gå i ett individuellt livs och-karriärplaneringsprogram.

Vill du ha en egen karriärcoach som kan stötta dig i din utveckling?

En karriärcoach kan hjälpa dig att strukturera dina tankar och komma fram till hur du ska gå vidare. Karriärutveckling handlar om att ha balans i livet och att känna arbetsglädje och motivation. För att nå dit måste du ta reda på vem du är, vad du kan och styra dit du vill.

Livs och-karriärplanering är ett utvecklingsprogram, för alla medarbetare som är motiverade att förändra och utveckla sig i arbetslivet. Utifrån flera utvärderingar har man konstaterat att man blir mer målfokuserad,får bättre självförtroende, får en bättre dialog med chefen och mer energi.

Programmet genomförs av en professionell karriärcoach med lång erfarenhet av karriärcoaching. Programmet pågår under ca 5-7 tillfällen (10 timmar totalt). Innehåll i programmet är bla:

 • Kartläggning av nuläget
 • Balans i livet och stresshantering
 • kartläggning av personliga egenskaper ,styrkor,kompetens,intressen ,värderingar
 • Ta fram visioner och framtidsdrömmar
 • Definiera mål och delmål och göra en handlingsplan
 • Individuell coaching och en uppföljning efter ca 2-6 månader

I programmet ingår arbetsboken Life & Career Map™ samt personlighetsprofilen JTI/Myers Briggs Type Indicator och Karriärstilsprofilen.

Karriärutveckling handlar om att ha balans i livet och att känna arbetsglädje och motivation . För att nå dit måste du ta reda på vem du är, vad du kan och styra dit du vill. Vet du vad du vill?

 


Personlig coaching    energi

Vill du må bra i arbetslivet och öka din självkänsla och ditt självförtroende?Coachingprogrammet inriktar sig på personlig utveckling i arbetslivet och självförtroendeträning med hjälp av KBT, mindfulness.

En personlig coach ger dig tillfälle till reflektion och att få utvecklas i din yrkesroll men även i din personliga utveckling.

Du får självinsikt och erhåller feedback från din coach. Coachingen kan skräddarsys och omfatta självförtroendeträning med hjälp av mental träning.

 

Outplacementprogram med coachingOutplacement

Vi erbjuder individuellt outplacementstöd för chefer vid avveckling, övertalighet, omorganisation.I dagens turbulenta arbetsliv uppstår ofta en situation där en ansvarig chef får lämna sin position. I den situationen behöver man bearbeta vad som har hänt för att därefter kunna ta sig vidare med ny motivation.

Innehållet i executive outplacement är bla bearbetning av den uppkomna situationen

 • krishantering
 • nulägesanalys
 • grundlig kartläggning av individuella resurser
 • styrkor och svagheter
 • identifiera drivkrafter och mål bilder
 • ta fram en individuell handlingsplan
 • ta fram CV och personligt brev
 • söka-jobb teknik och träning
 • individuell coaching under jobbsökningsprocessen
 • uppföljning och kontakt med headhunters

Programmet pågår ofta mellan 6-12 månader beroende på upplägg.

Teamcoaching

Ett starkt team är avgörande för att verksamheten ska utvecklas framåt speciellt i förändringstider. Effektivitet och kommunikation är viktiga delar i ett team.

Life&Career hjälper till att bygga starka, framgångsrika team genom professionell coaching .Vi arbetar i nära samarbete med uppdragsgivaren för att klargöra syftet med teamcoachingen och skräddarsyr programmet utifrån teamets behov och mål.

Programmet innehåller olika verktyg för assessment av gruppens styrkor och utvecklingsbehov. Och för att utveckla relationer och kommunikationen. Vi har verktyg för att arbeta med att utveckla gruppen till ett team genom teamcoaching.  Vi använder även Susan Wheelans evidensbaserade metod GDQ .Med resultaten som utgångspunkt gör vi övningar och genomför aktiviteter som bidrar till att skapa en effektiv grupp

Referens: vi har arbetat bla med ledningsgruppen hos AGRIA och Länsförsäkringar,SEB,Hemnet.

Varför valde ni att arbeta med Life&Career?

Life&Career har tidigare arbetat med olika uppdrag inom Länsförsäkringsgruppen och var en rekommenderad leverantör vars inriktning, arbetssätt och arbetsmodeller jag ansåg attraktiva.

Vad bidrog Life&Career och Lena Mangell med?

Ett arbetssätt och arbetsmodeller som visade sig fungera mycket bra för att uppnå den utveckling av individerna, och framförallt teamet, som var målsättningen med programmet. Lena Mangell bidrog också som person genom att snabbt skapa ett klimat av trygghet, förtroende och lugn miljö som starkt bidragit till resultatet.

Vad har ledningsgruppsutvecklingen bidragit till?

”En ledningsgrupp som tillsammans haft hög måluppfyllelse och bra resultat, och inte minst en arbetsglädje tillsammans.”

”Gruppen har en mycket större insikt om hur gruppmedlemmarna är som individer och personer och hur de agerar i olika situationer. Det innebär en större trygghet i gruppen, en större öppenhet, tillit och förtroende. Vilket också underlättar och bäddar för kollegial coaching och feedback.”

”Jag själv som ansvarig chef ,har fått en ännu bättre insikt om mig själv som person och gruppmedlem, vilka mina starka sidor är och vilka mina observations- och utvecklingssidor är, hur jag fungerar gentemot andra människor exempelvis gällande kommunikation.”


Vad är mentorskap?

Den klassiska definitionen av en mentor är att en äldre, mer erfaren person fungerar som klok samtalspartner med kunskapsöverföring i fokus. Dagens modernare definition innebär en bredare definition där mentorn ställer frågor och lyssnar aktivt på sin adept för att hjälpa personen att komma vidare i sin utveckling och frigöra sin egen potential.

Vad är en coach och vad är en mentor? Är det någon skillnad?

Forskningen inom coaching/mentoring har inte kommit fram till någon definitiv definition av begreppen. Det finns många olika definitioner och många gånger används orden synonymt och med olika innebörd beroende på vem man talar med. Forskarna inom EMCC (European Mentoring and Coaching Council) använder mentor/coach synonymt.

Coaching och mentorskap är de främsta formerna för kompetens och ledarutveckling enligt samstämmiga forskningsrön världen över.?

Genom att ha en egen coach eller mentor får du möjlighet att stanna upp och reflektera över dig själv och din arbetssituation samt sätta upp mål för en framtida utveckling.De flesta som har en coach eller mentor säger att det är fantastiskt att få denna möjlighet, men det är också en nödvändighet för en arbetsgivare idag att kunna erbjuda medarbetarna denna kompetensutveckling pga av de behöver ha medarbetare som är på rätt plats i företagen.Tillbaka